Al contingut principal

La Junta de Govern


La Junta de Govern Local està integrada per l'alcaldessa i un nombre de regidors i regidores, no superior al terç del nombre legal de membres de la Corporació, nomenats i separats lliurement per l'Alcaldia. La Junta de Govern dóna compte al Ple.

Les funcions que corresponen a la Junta de Govern són:

  • l'assistència a l'alcaldessa en l'exercici de les seves atribucions,
  • l'exercici de les competències que li pugui delegar l'alcaldessa o el Ple municipal
  • i l'exercici de les competències que li atribueixi directament la legislació sectorial.

Les sessions de la Junta de Govern Local se celebren cada dimarts a les 9.30 h del matí i no són públiques.

Composició

 

Top