Al contingut principal

Documentació preinscripció i matrícula segon cicle educació infantil, primària i secundària


La sol·licitud de preinscripció es presentarà en un únic imprès, s’ha d’indicar l’ordre de preferència de les escoles que s’ofereixen i presentar-la al centre que es posa en primera opció.

En tots els casos s’ha de presentar

 • Sol·licitud de preinscripció.
 • Original i fotocòpia del llibre de família (pàgines on figurin els pares i cada un dels fills/filles) o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport si es tracta de persones estrangeres. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
 • Original i fotocòpia del DNI de l'alumne/a en el cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.
 • Original i fotocòpia de la TSI (Targeta sanitària individual) de l’alumne/a, si en disposa

Les dades d’identificació o filiació per a l’alumnat estranger podran acreditar-se amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar.

Documentació acreditativa dels diferents criteris de baremació, que només s’ha de presentar si s’al·leguen:

 • Existència de germans o germanes escolaritzats al centre educatiu o de pares o tutors legals que hi treballen.

S’entén que un alumne/a té germans/es escolaritzats/es al centre quan aquests/es hi estan escolaritzats/es en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció.

S’entén que un pare, mare o tutor/a legal hi treballa quan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció exerceix en el centre una activitat continuada amb una jornada mínima de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d’interinatge o substitució o amb un contracte laboral o administratiu.

 • Proximitat del domicili de l’alumne/a o, si s’escau, proximitat del lloc de treball de la persona sol·licitant.

Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres que no han de tenir NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

Segons la resolució, en el moment de formalitzar la matrícula, s’haurà de presentar el DNI renovat amb la nova adreça.

Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s’acreditarà mitjançant l’aportació d’una còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa.

En el cas de treballadors/es en el règim d’autònoms/es, es tindrà en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acreditarà amb còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 o 037).

 • Renda anual de la unitat familiar: documentació acreditativa de ser beneficiari/a de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció (PIRMI).
 • Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans/es: original i fotocòpia  de la targeta acreditativa o certificat de la discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Família. També s’admeten els certificats de discapacitats emesos pels organismes competents d'altres comunitats autònomesl.  En tot cas cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%.
 • Condició legal de família nombrosa o monoparental: original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
 • Malaltia crònica de l’alumne/a, que afecti a sistema digestiu, endocrí o metabòlic: informe emès per un metge o una metgessa del sistema públic de salut, o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel Col·legi de Metges de la demarcació corresponent, en què s’indiqui expressament que l’alumne/a té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs/ques, i s’hi especifiqui de quina malaltia es tracta.

L’original de la documentació es retornarà un cop contrastat amb la còpia que es presenta.

Segons la resolució ENS/406/2017, la documentació acreditativa de les circumstàncies que es puguin al·legar a la sol·licitud de preinscripció a efectes d’aplicació del barem es pot aportar dins del període del 23 de març al 7 d'abril de 2017.

La no-acreditació documental de les circumstàncies al·legades a la sol·licitud de preinscripció, dins del termini establert, implica que el criteri afectat no es consideri a efectes de barem.

La falsedat o el frau en les dades al·legades comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre, incloent si escau, la pèrdua de la plaça per al curs corresponent a la preinscripció. Si la falsedat o el frau queda acreditada amb posterioritat al 30 de setembre de 2017, l’alumnat perd el dret a la plaça al finalitzar el curs en el qual queda acreditada la falsedat o el frau i ha de participar de nou en el procés de preinscripció del següent curs escolar.

Infants amb necessitats educatives especials

Infants amb necessitats educatives especials derivades per discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, o amb trastorns greus de personalitat o de conducta: és imprescindible la presentació dels informes que acreditin la discapacitat.

 • Si l’infant ha estat o està atès per algun servei d’estimulació precoç i/o Servei clínic, cal aportar els informes especialitzats i la documentació que ho acrediti.
 • Dictamen d’escolarització de la psicòloga municipal i/o de l’equip d’assessorament   psicopedagògic (EAP) de la Generalitat del sector on l’infant tingui la residència habitual, que aconselli l’estada a l’escola bressol on consti: el moment  evolutiu, el grup d’edat més adequat a la seva situació i la proposta d’escola.
 • En el cas que l’infant ho tingui acreditat, còpia del Certificat d’Atenció al Disminuït del Departament de Treball, Afers Socials i Família.
Top