Al contingut principal

Documentació preinscripció i matrícula a les escoles bressol municipals


La sol·licitud de preinscripció es presenta, juntament amb la documentació acreditativa, del 2 al 12 de maig de 2017. Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per infant, indicant per ordre de preferència, les escoles bressol municipals en què s’està interessat d’entre les que s’ofereixen.

En funció de l’escola sol·licitada en primer lloc, les sol·licituds es presentaran a:

 • L'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) o a les OAC descentralitzades (Mira-sol, la Floresta, i les Planes) per les Escoles Bressol Cavall Fort, El Niu, Gargot, La Mimosa, Mare de Déu de Montserrat i Tricicle.
 • L'Escola bressol Valldoreix (centre dependent de l'EMD de Valldoreix): a la mateixa escola bressol

Us podeu descarregar l'imprès de sol·licitud al tràmit Preinscripció a les escoles bressols (disponible uns dies abans de l'inici del període de preincripció, el 2 de maig). La presentació de sol·licituds a més d’un centre del municipi invalidarà els drets de prioritat que puguin correspondre.

Cal presentar en tots els casos

 • Sol·licitud de preinscripció
 • Original i fotocòpia del llibre de família (pàgines on figurin els pares i cada un dels fills/filles) o altres documents relatius a la filiació. Si l’infant està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si la persona sol·licitant és estrangera.
 • De manera extraordinària, les dades d’identificació o filiació de l’alumnat estranger podran acreditar-se amb el document d’identitat, el passaport o el llibre de família del país d’origen.
 • Original i fotocòpia de la TSI (Targeta sanitària individual) de l’alumne/a.

Documentació acreditativa dels diferents criteris del barem

Només s’ha de presentar si s’al·leguen:

 • Existència de germans o germanes escolaritzats al centre educatiu o de pares o tutors legals que hi treballen.
 1. S’entén que un alumne/a té germans/es escolaritzats/es al centre quan aquests/es hi estan escolaritzats/es en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció.
 2. S’entén que un pare, mare o tutor/a legal hi treballa quan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció exerceix en el centre una activitat continuada amb una jornada mínima de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d’interí o substitut o amb un contracte laboral o administratiu.
 • Proximitat del domicili de l’alumne/a o, si s’escau, proximitat del lloc de treball de la persona sol·licitant.
 1. Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
 2. En el moment de formalitzar la matrícula, s’haurà de presentar el DNI renovat amb la nova adreça.
 3. Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s’acreditarà mitjançant l’aportació d’una còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa.
 4. En el cas de treballadors/es en el règim d’autònoms/es, es tindrà en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acreditarà amb còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 o 037).
 • Renda anual de la unitat familiar: documentació acreditativa de ser beneficiari/a de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció (PIRMI).
 • Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans/es: original i fotocòpia  del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. També s’admeten els certificats de discapacitats emesos per l’ICAM (Institut Català d’Avaluacions Mèdiques) o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes. En tot cas cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%.
 • Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental: original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
 • Pel fet que l’alumne/a tingui una malaltia crònica que afecta al seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els/les celíacs/ques: informe emès per un metge o una metgessa del sistema públic de salut, o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel Col·legi de Metges de la demarcació corresponent, en què s’indiqui expressament que l’alumne/a té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s’hi especifiqui de quina malaltia es tracta.

La falsedat o el frau en les dades al·legades comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre, incloent si s'escau, la pèrdua de la plaça dels curs corresponent a la preinscripció. Si la falsedat o el frau es comprova amb posterioritat al 30 de setembre de 2017, l'alumne/a perd el dret a la plaça en finalitzar el curs en què queda acreditada la falsedat o el frau i ha de participar de nou en el procés de preinscripció del següent curs escolar.

Infants amb necessitats educatives especials

Infants amb necessitats educatives especials derivades per discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, o amb trastorns greus de personalitat o de conducta: és imprescindible la presentació dels informes que acreditin la discapacitat.

 • Si l’infant ha estat o està atès per algun servei d’estimulació precoç i/o Servei clínic, cal aportar els informes especialitzats i la documentació que ho acrediti.
 • Dictamen d’escolarització de la psicòloga municipal i/o de l’equip d’assessorament   psicopedagògic (EAP) de la Generalitat del sector on l’infant tingui la residència habitual, que aconselli l’estada a l’escola bressol on consti: el moment  evolutiu, el grup d’edat més adequat a la seva situació i la proposta d’escola.
 • En el cas que l’infant ho tingui acreditat, còpia del Certificat d’Atenció al Disminuït del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

On

Top