Al contingut principal

Criteris i barems preinscripció i matrícula segon cicle educació infantil, primària i secundària


Criteris generals

Germans en el centre o pares que hi treballen

  • Quan l’alumne/a té germans o germanes escolaritzats al centre o el pare o mare o tutors legals que hi treballen en el moment en què es presenta la preinscripció: 40 punts

Proximitat

  • Quan el domicili de la persona sol·licitant estigui a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts
  • Quan a instància del pare o mare, tutor/a, o guardador/a de fet,  es prengui en consideració, en comptes del domicili de l’alumne/a,  l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquest és dins l’àrea de proximitat del centre: 20 punts
  • Quan el domicili de la persona sol·licitant és al mateix municipi on és ubicat el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea de proximitat: 10 punts

Renda anual de la unitat familiar

  • Quan el pare o la mare, tutor o la tutora siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció: 10 punts

Discapacitats

  • Quan l’alumne/a o quan el pare, mare, tutor, tutora, germà o germana de l’alumne/a acrediti una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts

Criteris complementaris

  • Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts
  • Pel fet de tenir una malaltia crònica de l’alumne/a, que afecti al seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs: 10 punts
  • Pel fet que el pare/mare, tutor/a o germans haguessin estat escolaritzats en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals, al centre per al qual es presenta la sol·licitud: 5 punts

Criteris específics de prioritat

  • preferència l'alumnat que procedeix de centres i ensenyaments adscrits.

 

Top