Al contingut principal

Criteris i barems preinscripció i matrícula a les escoles bressol municipals


La normativa de preinscripció i de matriculació per al curs 2017-2018 s'estableix en el Decret 75/2007, de 27 de març (DOGC 4852), en la Resolució ENS/406/2017, de 24 de febrer (DOGC núm. 7324 de 08/03/17).

Per ordenar les sol·licituds d’admissió i assignar les places dels centres quan el nombre de sol·licituds és superior a l’oferta, s’apliquen els criteris generals de prioritat i, quan pertoca, els criteris complementaris.

Per desfer les situacions d’empat que es produeixen després d’aplicar els criteris de prioritat, l’ordenació de les sol·licituds es fa mitjançant sorteig públic.

Criteris generals

Germans en el centre o pares que hi treballen

  • 40 punts: existència de germans o germanes escolaritzats o escolaritzades al centre o de pares o tutors legals que hi treballin.

Proximitat

  • 30 punts: quan el domicili de la persona sol·licitant estigui a l’àrea d’influència del centre.
  • 20 punts: quan a instància del pare o mare, tutor/a, o guardador/a de fet,  es prengui en consideració, en comptes del domicili de l’alumne/a,  l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquesta és dins l’àrea d’influència del centre.
  • 10 punts: quan el domicili habitual és al mateix municipi on és ubicat el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència.

Renda anual de la unitat familiar

  • 10 punts: quan el pare o la mare, tutor o la tutora siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora.

Discapacitats

  • 10 punts: per discapacitat de l’alumne/a, pare, mare o germans/nes.

Criteris complementaris

  • 15 punts: pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental.
  • 10 punts: pel fet que l’alumne/a tingui una malaltia crònica que afecta al seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.

Criteris per resoldre situacions d’empat

“Punt  7.1:  Resolució ENS/406/2017, de 24 de febrer:

Sorteig públic

Per tal de resoldre les situacions d’empat que es produeixen en aplicar els diferents criteris de  prioritat, s’assigna aleatòriament un número a cada sol·licitud presentada; aquest número es fa públic a la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional. En els dies, els llocs i a les hores indicades als calendaris de cada ensenyament, s’efectuen els sorteigs públics per tal de determinar per a cada un dels ensenyaments el número a partir del qual es fa l’ordenació de les sol·licituds corresponents en cas d’empat.”

El sorteig públic per determinar l’ordenació de les sol·licituds del nostre municipi es realitzarà el dia 26 de maig de 2017, a les 10 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

Top