Al contingut principal

Detall notícia

  • Constitució de la la Taula de Fiscalitat Industrial Local

15 de setembre 2017 Economia

Constituïda la Taula de Fiscalitat Local, una de les actuacions previstes al pacte per a la reindustrialització de la comarca

Neix per facilitar l’intercanvi d’informació i coneixement i el consens polític a l’hora d’incentivar l’activitat industrial.


Aquest migdia s’ha constituït a Sant Cugat, la Taula de Fiscalitat Industrial Local, configurada per regidors i regidores d’economia i finances i de promoció econòmica dels ajuntaments i oberta a la participació de la resta d’agents socials i econòmics del Pacte per a la reindustrialització del Vallès Occidental. La primera trobada, en què Sant Cugat ha estat representada pels tinents d’alcalde d’Ocupació i Polítiques Comarcals i d’Urbanisme, Economia i Hisenda, ha tingut com element principal la presentació i debat del document Recomanacions i millores en l’elaboració de les ordenances i la fiscalitat local amb afectació a l’activitat industrial. Anualitat 2018.

La finalitat de la Taula és disposar d’un marc estable d’intercanvi d’informació i coneixement i d’un espai de concertació polític que permeti fer efectives propostes de millores en les ordenances i la fiscalitat local per del d’incentivar l’activitat industrial.

En la sessió d'avui, el tinent d'alcalde  i regidor d'ocupació i polítiques comarcals de l'Ajuntament de Sant Cugat, Pere Soler, ha donat la benvinguda i ha destacat que la creació de la Taula de Fiscalitat és un pas important per posar en comú aquesta qüestió a la comarca. També ha explicat l’experiència local amb l’empresa Delphi en aquest àmbit.

Per la seva banda, el vicepresident del Consell Comarcal i conseller de promoció econòmica i ocupació, Joan Carles Paredes, ha presentat l’estat actual del Pacte per la Reindustrialització dels treballs realitzats en la mesura Coordinació i transferència de bones pràctiques de la fiscalitat local amb afectació a la indústria.  En aquest sentit ha destacat que “l’activitat industrial és un element fonamental per a contribuir a la generació de riquesa”. D’acord amb la informació aportada i analitzada en el Grup de Treball tècnic de la mesura s’estima que, a través de l’IBI i l’IAE, la indústria aporta un 10% dels conjunt d’ingressos que perceben els ajuntaments, essent, en els municipis més industrialitzats per sobre del 25%. En aquest sentit, Paredes ha remarcat que “quanta més activitat econòmica industrial tenen els municipis més pressupost per habitant disposen, poden fer així una  major inversió en serveis a la ciutadania i al teixit productiu”.

Paredes també ha remarcat que “si bé la capacitat potestativa dels ajuntaments és escassa, una millor coordinació, harmonització i transferència de les bonificacions i incentius de foment de l’activitat industrial en els quals tenen capacitat, així com una major agilitat en els tràmits administratius a realitzar, permetria disposar d’un entorn territorial més competitiu, en benefici del conjunt de municipis”.

És per això que, la coordinació i transferència de bones pràctiques de la fiscalitat local amb afectació a la indústria és una de les mesures prioritàries del Pacte que va aprovar el passat 11 de maig de 2016 el Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del Vallès Occidental i que, en aquest cas, està liderada pels ajuntaments de Castellar i Sant Cugat.

Harmonització de les bonificacions i incorporació de mesures fiscals innovadores

El document de recomanacions en matèria de fiscalitat ha estat presentat avui pel regidor de Finances de l’Ajuntament de Castellar del Vallès, Joan Creus, qui ha explicat que el text “proposa impulsar l’extensió de forma gradual d’uns mínims comuns en les bonificacions d’alguns impostes i taxes existents. Aquest fet suposaria disposar d’un marc territorial comú d’impuls de l’activitat industrial, reduint les petites diferències que existeixen entre municipis”.

Per exemple, pel què fa a l’Impost de Béns Immobles (IBI) es proposa, entre d’altres, la bonificació mínima del 50% de la quota íntegra quan s’instal·lin sistemes per l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar durant 3 anys, o l’exempció al 100% els 3 primers anys d’inici d’activitat i del 50% pels 2 anys següents. O, en el cas de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), l’exempció del 100% els 3 primers anys d’inici d’activitat i del 50% pels 2 anys següents.

D’altra banda, pel que fa a mesures fiscals innovadores que fomentin l’activitat sostenible, es proposa incorporar millores en àmbits com la transició energètica, la millora de la gestió i l’estat dels polígons o en les condicions de la plantilla i el interès social. Per exemple, la bonificació del 95% de l’Impost de Construccions, Instal3lacions i Obres (ICIO) d’aquelles obres de infraestructures de càrrega de vehicles elèctrics, tipus semi ràpid, incloses en zones d’estacionament de vehicles. O la bonificació del 90% al ICIO i del 10% al IAE a les empreses que activin una millora, rehabilitació i adequació de naus industrials obsoletes o en desús.

Facilitar el desenvolupament industrial i millorar la gestió de la fiscalitat

Finalment, el document també impulsa un seguit de millores vinculades a la comprensió de les ordenances i l’accés a la informació, com per exemple, concretar les diferències entre les exempcions i bonificacions de caràcter obligatori i les de caràcter potestatiu, on les de caràcter obligatori estiguin reflectides en la seva totalitat.

O, d’altra banda, agilitzar les tramitacions administratives establint uns protocols generals que millorin la coordinació dels circuits interns. Per exemple, simplificant i agilitzant les tramitacions entre llicències d’activitats i permisos d’obres, amb uns terminis màxims d’autoritzacions per a l’inici d’activitats i realització d’obres d’ampliació i/o millores de la capacitat productiva.

Les propers passes a seguir serà avaluar el grau d’implementació de les recomanacions proposades en les ordenances del proper any 2018 i, activar, noves mesures conjuntes que fomentin una millor coordinació i incentius de la fiscalitat local, com per exemple, disposar duna metodologia compartida de gestió i mesura de la inversió realitzada pels ajuntaments als polígons industrials.

Top