Al contingut principal

PACTE: execució i avaluació

Dades econòmiques 2014

Pressupost ordinari
Inicial
96.700.695,98
Liquidat
92.434.242,07
% Execució
95,59 %
Pressupost inversió
Inicial
32.294.908,61
Liquidat
26.096.392,86
% Execució
80,81 %
  • Sant Cugat: una visio econòmica, social i ambiental

L’execució i l’avaluació consisteix en el desenvolupament de les accions realitzades en el marc dels objectius estratègics plantejats per l’equip de govern i vinculats directament al pressupost i als recursos humans de l’Ajuntament.

El seguiment de l’execució i avaluació permet poder fer la valoració de les actuacions programades en relació de les necessitats que es pretenia satisfer, orientada a proveir informació basada en evidències, per a la rendició de comptes a la ciutadania. L’objectiu final és crear valor públic (outcome) a partir del disseny de les polítiques públiques aplicades a les necessitats o problemes detectats en el nostre municipi.

L’avaluació ha de permetre determinar si els inputs aplicats per resoldre els problemes detectats, és a dir, determinar si els recursos econòmics, tècnics i materials assignats es corresponen amb els previstos inicialment. Ha de permetre també analitzar si les accions projectades s’estan duen a terme, si han estat modificades i en aquest cas si les variacions responen als objectius inicials.

Per últim, ha de poder reflectir els outputs aconseguits, és a dir amb l’avaluació s'ha de poder contrastar que les actuacions realitzades estan produint els serveis, productes o prestacions econòmiques programades i que aquestes arriben a la ciutadania d’una manera equitativa. Tan sols amb una avaluació exhaustiva de l’actuació programada es pot garantir la consecució o no de valor públic.

Top