Al contingut principal

Accés a la informació


Un dels principals objectius de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern és, tal com indica el propi títol, el de regular i garantir el dret d’accés de les persones a la informació i la documentació públiques.

Aquesta llei entén com:

- Informació pública: la informació elaborada per l’Administració i la que aquesta te en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions.

- Dret d’accés a la informació pública:  el dret subjectiu que es reconeix a les persones per a soll. Licitar i obtenir la informació pública, en els termes i les condicions que es regulen a la llei 19/2014.

El dret a l’accés a la informació pública es garanteix a totes les persones i el poden exercir les que siguin majors de 16 anys a títol individual,  o en representació de persones jurídiques, i  no és condició prèvia demostrar interès personal, ni motivació ni invocació a cap normativa.

L’administració ha d’adaptar-se organitzativament i adoptar les mesures necessàries per garantir aquest dret. En cas de denegar-ho, no ho pot fer de forma discrecional, si no que ha d’indicar, en cada cas, els motius  que ho justifiquen.
Les limitacions al dret d’accés a la informació es descriuen a l’article 21 de la llei 19/2014 

L’Ajuntament de Sant Cugat disposa d’un tràmit específic per a poder sol·licitar l’accés a la informació pública 

 

Top