Al contingut principal

Detall de tràmit

SubvencionsConcessió de subvencions, dins dels límits establerts en els pressupostos municipals, a aquelles entitats i/o particulars que duguin a terme activitats i serveis en diversos àmbits, en el terme municipal de Sant Cugat del Vallès, i que siguin d'interès per a la ciutat.
 

Àmbits d'actuació:

Projectes, activitats i serveis, que tinguin alguna de les següents finalitats: 

 • Difondre els plans i accions municipals
 • Fomentar valors socials, ambientals, culturals, esportius, de diversitat i integració, així com  noves formes de participació
 • Millorar la cohesió social de la ciutat
 • Possibilitar el creixement cultural quantitatiu i/o qualitatiu de la ciutat, creant àmbits d’inclusió
 • Millorar la convivència i el civisme entre la ciutadania
 • Fomentar accions de prevenció primària i les bones pràctiques en bicicleta, tant a la ciutat com al medi natural
 • Promoure, defensar i garantir els drets de la ciutadania
 • Promoure la igualtat
 • Millorar la qualitat de vida de les persones amb malalties i les seves famílies
 • Fomentar la normalització de les persones amb discapacitat
 • Vetllar per la qualitat de vida de les persones grans
 • Millorar la qualitat de vida de les persones joves de la ciutat
 • Facilitar els processos d'emancipació i de participació en la vida social dels i de les joves de la ciutat
 • Promoure activitats de formació per a famílies
 • Foment de l'ensenyament/aprenentatge musical
 • Protegir els animals domèstics, salvatges o exòtics
 • Vetllar per la millora i conservació del medi ambient i la biodiversitat
 • Recuperar l'activitat agrícola i ramadera compatible amb la protecció de l'espai natural, promoure el consum de productes ecològics i de proximitat i reduir el consum d'aigua als sectors domèstic i industrial
 • Prevenir la generació de residus i fomentar una bona recollida selectiva en origen
 • Reduir l'emissió de gasos d'efecte hivernacle mitjançant actuacions relacionades amb l'eficiència energètica i l'ús d'energies renovables

 

Requisits:

Qualsevol persona física o jurídica que compleixi els requisits de les bases de les convocatòries.

Documentació a aportar:

Sol·licitud segons model normalitzat, degudament emplenat i acompanyat de la documentació que es demani a les bases de cada convocatòria.

 

Normativa:

 1. LLei, 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003)
 2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 176 de 25 de juliol de 2006)
 3. Ordenança General de Subvencions aprovada pel Ple de l'Ajuntament de Sant Cugat en data 18 de maig de 2009 i publicada al B.O.P. núm. 139 de data 11 de juny de 2009
 4. Anunci convocatòria per a sol·licitar subvencions adreçades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública i interès social durant l'any 2017. BOPB dimecres 8 de març de 2017 

Observacions:

Si la sol·licitud no reuneix els requisits o manca algun document, es podrà esmenar la falta dins el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds, sino s'especifica altra cosa a les bases.

N208 associacions de veïns
N209 ambientals
N210 relatives al comerç urbà
N211 activitats culturals
N212 Festa Major
N213 activitats educatives
N214 activitats juvenils
N215 activitats esportives
N216 cooperació i solidaritat
N217 foment de l’ocupació
N218 col·lectius Serveis Socials

Data de darrera actualització: 09/03/2017


Top