Al contingut principal

Detall de tràmit

Permís per a fer focS'informa, es proveeix dels impresos oficials per a l'autorització per encendre foc i es realitza la comunicació de crema, presencialment i al moment mitjançant una aplicació digital, d'acord amb la normativa vigent i a la publicació de les mesures preventives o urgents per a la prevenció d'incendis forestals.

Requisits:

Totes les persones que tinguin previst fer foc en zona forestal i en zona urbana que estigui a menys de 500 metres de zona forestal, d'acord amb les indicacions del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya els terminis són

 • del 16 d'octubre al 14 de març s' haurà de fer prèviament una COMUNICACIÓ DE CREMA
 • del 15 de març al 15 d'octubre, s'haurà de demanar un PERMÍS PER A FER FOC

Cal presentar la sol·licitud d'autorització per a fer foc amb un mínim de 10 dies d'antel·lació on consti el telèfon mòbil (obligatori) i l'adreça del correu electrònic on enviar l'autorització o la denegació.

En el cas de Comunicació de crema, el número de telèfon mòbil és OBLIGATORI per a poder enviar el avisos d'alertes.

En el cas de que l'activitat hagi estat autoritzada, la persona que la realitza haurà de complir totes les condicions genèriques i específiques que consten en l'autorització. Una de les condicions és dur el telèfon mòbil que s'ha fet constar a la sol·licitud, per tal de rebre les actualitzacions del pla Alfa (nivells de risc d'incendi) mitjançant les quals es poden anula·lar els permisos i també, lògicament, per trucar al 112 en cas d'emergència.

Les sol·licituds de focs d'esbarjo de particulars es denegaran, només s'autoritzaran, si escau,  les demandes de focs d'esbarjo, carbonet vegetal, fogonet de gas, petards, castells de focs, correfocs, fogueres (tipus Sant Joan), etc. d'entitats o associacions legalmente constituïdes i donades d'alta al Registre d'Entitats municipal. 

Es considera terreny forestal:

 • Sòls rústics poblats d'espècies arbòries o arbustives, de matolls i d'herbes.
 • Erms situats en els límits dels boscos que siguin necessaris per a la protecció d'aquests.
 • Erms que, per les seves característiques, siguin adequats per a l'aforestació o la reforestació.
 • Prats de regeneració natural, aiguamolls, rasos poblats anteriorment i transformats sense l'autorització corresponent i les pistes i els camins forestals.
 • Es consideren terrenys forestals temporals, amb una durada mínima del torn de l'espècie, els terrenys agrícoles que circumstancialment són objecte d'esplotació forestal amb espècies de creixement ràpid.

Totes aquelles activitats que comportin fer foc que es vulguin realitzar dins l'àmbit del Parc de Collserola necessitaran també l'autorització d'aquest òrgan gestor, tal com s'estableix a l'article 26 del Text articulat de les Ordenances del Parc de Collserola,  per això es traslladarà la sol·licitud per a ser validada. En període de Comunicació de crema, del 16 d'octubre fins el 14 de març, només caldrà comunicar-ho al Parc mitjançant trucada telefònica al 617 313 476.

Documentació a aportar:

 1. Sol·licitud per activitats amb risc d'incendi forestal degudament emplenada i signada (del 15 de març al 15 d'octubre)
 2. Sol·licitud presencial de Comunicació de crema (del 16 d'octubre al 14 de març). És un tràmit que es realitza al moment.

Normativa:

Observacions:

La comunicació de crema es pot fer individualment o col·lectivament en cas que es tracti de cremes relacionades amb activitats agràries o forestals.

SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ PER ENCENDRE FOC:

Condicions generals per encendre foc:

 1. Si el/la propietari/ària del terreny revoca el permís per encendre foc, l'autorització queda anul·lada.
 2. La persona sol·licitant accepta que l'autorització és nul·la quan el Departament de Medi Ambient determini que l'índex de perill és màxim. En cas de dubte, s'ha de consultar l'agent rural de la zona.
 3. La persona sol·licitant es responsabilitza de qualsevol falta o dany que es produeix mentre fa el foc.
 4. La persona sol·licitant no s'ha d'apartar del foc mentre duri i s'ha d'assegurar que ha quedat apagat del tot quan se'n vagi (és a dir, s'ha d'assegurar que el foc no es revifarà per cap circumstància).
 5. Els agents rurals poden imposar condicions de seguretat complementàries.


MESURES PREVENTIVES OBLIGATÒRIES:

 1. Hi ha d'haver sempre una persona responsable d'atendre el foc, la qual ha de mantenir una vigilància constant.
 2. Si el foc creix amb flames de més de 3 metres per un excés de combustible, s'ha d'apagar immediatament.
 3. No s'ha d'encendre foc amb vent. Si comença a bufar un cop encès, el foc s'ha d'apagar immediatament.
 4. A les finques properes a les autopistes, carreteres i vies fèrries, la crema s'ha de suspendre si el fum perjudica la seguretat viària.
 5. El foc s'ha d'apagar fins a tenir la completa seguretat que ni fumegi ni hi quedi gens de brasa. No s'abandonarà el lloc fins després d'apagar completament el foc.

COMUNICACIÓ DE CREMA

Durant el període comprès entre el 16 d'octubre  i el 14 de març  les persones que tinguin previst fer foc en els terrenys forestals de Catalunya definits a l'article 2 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, i a la franja de 500 metres que els envolta, no necessiten d'una autorització administrativa però sí que ho han de comunicar prèviament (ORDRE MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestal).

Mesures preventives:

 • Netejar la zona en què s'efectuï la crema en un radi de 3,5m fins a descobrir el sòl.
 • La crema s'efectuarà com a mínim a 10m de distància respecte d'aquells arbres que tinguin més de 6cm de circumferència, mesurats a 1,20m del terra.
 • La flama generada per la crema no superarà en cap cas els 3m d'alçada.
 • La crema començarà i acabarà amb llum del dia, excepció feta dels focs d'esbarjo.
 • En cap cas no s'abandonarà el lloc fins a la seva total extinció.

Resta prohibit:

 • Llençar objectes encesos.
 • Abocar escombreries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc.

Els agents rurals i altres agents de l'autoritat podran establir in situ mesures complementèries per tal de millorar la seguretat, així com aturar les actuacions que s'estiguin duent a terme quan les condicions metereològiques així ho aconsellin.

La crema només es podrà iniciar amb vent encalmat i en cap cas es podrà realitzar si hi ha un avís de vent emès pel Servei Metereològic de Catalunya per la comarca on es durà a terme. Amb una velocitat >20 km/h l'activitat s'haurà d'aturar. L'activitat quedarà suspesa en cas d'activació del pla alfa nivell 2 o superior. La consulta es podrà fer trucant al 012, al 010 del municipi o al web http://www.gencat.cat/medinatural/incendis/plaalfa/

REVETLLA DE SANT JOAN:

 • Cal complir els requisits que es detallen al doc.533
 • T216  foc d'esbarjo, carbonet vegetal, fogonet de gas,  petards, castells de focs, correfocs, fogueres (tipus Sant Joan)

Data de darrera actualització: 23/03/2017


Top