Al contingut principal

Detall de tràmit

Ajuts pel foment de l'autoocupacióAjuts econòmics que tenen per objecte incentivar la inserció laboral per compte propi, a través d’assignacions econòmiques públiques per al foment de l’autoocupació de les persones desocupades del municipi de Sant Cugat del Vallès.

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès aportarà un màxim de 4.000 € per persona/entitat emprenedora a les següents despeses:

 • La quota de cotització al RETA (Règim Especial de treballadors/es Autònoms/es dels 6 primers mesos 
 • L’import de la taxa municipal de llicències d'obres per inici d’activitat i ICIO. 
 • L’import de la taxa municipal per a l’obertura de l’establiment.  
 • Taxa municipal per a la prestació pels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat de la ciutadania i les empreses.
 • El cost de l’informe tècnic o projecte del negoci expedit per un/a arquitecte/a o enginyer/a, amb un import màxim per a aquest concepte de 1.000€
 • Les despeses notarials de l’escriptura pública de constitució, amb un import màxim per a aquest concepte de 1.000€.
 • Les despeses del gestoria o assessoria dels tràmits d’alta de l’autònom/a o empresa, amb un import màxim per a aquest concepte de 500€.

No són conceptes subvencionables les despeses en inversions o obres d’adequació, l’IVA de les factures i, si escau, els impostos indirectes equivalents quan siguin susceptibles de recuperació o compensació.

El termini per presentar les sol·licituds finalitzarà el 30 de setembre de 2017

Requisits:

 Podran ser beneficiàries dels ajuts econòmics, qualsevol persona física o jurídica que compleixin els següents requisits:

1. Persones en situació d’atur, des de fa 3 mesos, prèviament a l’ inici del contracte i inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades a les Oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya prèviament a l’inici del contracte (Excepcionalment, es pot contractar a persones que hagin treballat algun dia esporàdic dins dels tres mesos anteriors, tenint en compte que en els darrers 12 mesos no hagin superat els 60 dies treballats i que els dies treballats no s’acumulin en els darrers 3 mesos) i que pertanyin a un dels col·lectius següents:

 Prèviament a l’inici de l’activitat i prioritàriament:

 • Persones que hagin exhaurit la prestació per desocupació sense dret al subsidi d’atur.
 • Aturats/des de llarga durada.
 • Majors de 45 anys.
 • Joves de 16 a 35 anys.
 • Persones amb discapacitats.
 • Persones pertanyents a famílies amb tots els seus membres a l’atur.
 • Dones desocupades.
 • Persones que hagin sortit d’un procés de Regulació d’Ocupació en els últims 12 mesos provinents d’empreses del sector industria

2. Persones empadronades a Sant Cugat del Vallès i/o noves societats domiciliades i amb centre de treball al municipi.

3. Persones que hagin iniciat una activitat professional/empresarial en la que l’alta inicial de la nova activitat professional o empresa (alta censal i/o IAE) i l’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) es produeixi entre l’1 de gener de 2016 i el 30 de setembre de 2017.

4. No haver estat beneficiari/a de la mateixa assignació econòmica objecte d’aquesta sol·licitud en el període immediatament anterior a aquesta convocatòria.

5. Les noves societats civils professionals, cooperatives o d’altres formes jurídiques de col·laboració poden estar domiciliades a Sant Cugat del Vallès o a qualsevol altre municipi de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Documentació a aportar:

1. Sol·licitud de l’ajut econòmic degudament emplenada i signada (Doc.586)

 2. Original de tota la documentació acreditativa de la persona sol·licitant així com del NIF o NIE.

3. Memòria econòmica validada pel servei municipal d’emprenedoria (contacte Oficina d’Atenció a l’Empresa).

4. Certificat de vida laboral de la persona autònoma i certificat de persona desocupada demandant d’ocupació amb caràcter previ a l’alta del RETA.

5. Alta al Règim d’Autònoms de la persona sol·licitant.

6. Declaració Censal d’inici d’activitat (036/037) de la persona sol·licitant.

7. Declaració de no tenir deutes amb l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, així com els certificats que acreditin que es troba al corrent del pagament de les de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l’estat i amb la Generalitat de Catalunya (si no es firma l'autorització de consulta de dades)

8. Documentació que acrediti que la persona sol·licitant pertany a un dels col·lectius prioritaris establerts al punt 5 de les presents bases.

9. Model de domiciliació de pagaments, signat per la persona sol·licitant i conformat per l’entitat bancària.

10. Certificat d’empadronament (es pot treure al moment de presentar la sol·licitud)

Normativa:

Pla Metropolità de Suport a les Polítiques Socials Municipals 2016-2019

Règim jurídic de referència serà la Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions

Observacions:

 Aquestes bases són compatibles amb aportacions, subvencions i ajuts d’altres administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals amb el mateix objecte. No obstant, l’import total de les diferents assignacions per les mateixes despeses no excedirà en cap cas la despesa final justificada.

Igualment seran compatibles amb bonificacions i exempcions fiscals que es puguin aplicar a les persones beneficiaries.

P250

Data de darrera actualització: 24/11/2016


Top